Sherlyn Tan Xiu Hua

Professional Officer

Sherlyn

Xiu Hua

Tan

Bachelor of Technology (Honours) in Food Technology